Årstadhuset

Bølgeblikk vant oppdraget med planlegging, utforming og prosjektering av Årstadhuset, gamle Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Ca 20 000m2 omprosjekteres til psykisk helsevern, rus, i tillegg til somatisk avdeling og kobling til Sentralblokka på sykehuset. Årstadhuset skal være preget av en vennlig, imøtekommende, åpen og trygg atmosfære. Bygget skal understøtte tverrfaglig samhandling og pasientbehandlingen gjennom de ulike fasene i pasientforløpet. Utformingen av bygget skal bidra til å redusere stress og aggresjon for pasientene og målsetningen om redusert og riktig bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Pasienten skal involveres aktivt i behandlingen og medvirke iht. eget funksjons- og mestringsnivå.
 • Tiltakshaver
  Helse Bergen HF
 • Bruttoareal
  20 000 m2
 • Prosjektkostnad
  Ca 500 MNOK
 • Ferdigstilt
  Pågår

Årstadhuset skal bl.a. inneholde funksjoner for:

Øyeblikkelig hjelp for pasienter som er i behov av psykiatrisk helsehjelp og pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander, med alvorlig suicidalrisiko og med utagerende atferd (obs grenseoppgang med Lokal sikkerhet). Videre for pasienter som trenger opphold i lukket akuttavdeling for psykose- og stemningslidelser. For rus pasienter som trenger opphold i en forsterket avrusningspost.

Årstadhuset på Haukelandsområdet i Bergen
Funksjonsdiagram

Årstadhuset skal bl.a. inneholde funksjoner for:

Øyeblikkelig hjelp for pasienter som er i behov av psykiatrisk helsehjelp og pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte tilstander, med alvorlig suicidalrisiko og med utagerende atferd (obs grenseoppgang med Lokal sikkerhet). Videre for pasienter som trenger opphold i lukket akuttavdeling for psykose- og stemningslidelser. For rus pasienter som trenger opphold i en forsterket avrusningspost.

I tillegg behandling for pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende sammensatte tilstander hos eldre. Det skal også etableres en spesialisert enhet i sykehuset med spisskompetanse i forhold til unge mennesker (15-30 år) med schizofreni-spektrum lidelser. Til slutt skal bygget inneholde spesialiserte polikliniske tilbud som bl.a. Alderspsykiatri, nevrostimulerende behandling (ECT og TMS), tidlig oppdagelse av psykose, nevropsykologi og psykosomatisk medisin.

Dette er et komplekst prosjekt på trang tomt med sykehus i drift og flere kulverter som forbinder de ulike sykehusfunksjonene på tomta. På grunn av omfanget av ombyggingen vil område bli regulert. Reguleringsprosessen er i gang, og på grunn av vernestatus vil ny reguleringsplan styrke vernet av bygningen. Vernet gir begrensninger på fasaden. Parallelt med reguleringsplanene er det gjennomført en mulighetsstudie for eventuelle tilbygg. Bølgeblikk skal samarbeide med reguleringskonsulentene, og prosjektere videre i tett samarbeid. Reguleringsarbeidet foregår parallelt med konseptfasen. Bølgeblikk involverer seg også i prosjektstyring og fremdrift med utstrakt kommunikasjon med myndigheter og eksterne rådgivere. Etter konseptfasen fortsetter det med de påfølgende fasene.

Med Bølgeblikks lange erfaring med psykisk helsevern er dette et av de mest utfordrende og spennende prosjektene. Prosjektet er flerfasettert med vernestatus, kulvertforbindelser til Haukeland sykehus, utfordrende tomtearealer til utomhus og et eksisterende eldre bygg som skal transformeres til et moderne psykiatribygg med flere funksjoner. Det gode samspillet med prosjektkontoret i Helse Bergen gjør dette mulig.