Wøyen gård

marker-icon
Vis kart
  • Tiltakshaver
    Bærum kommune
  • Bruttoareal
    ca 3000 kvm BRA, fordelt over flere bygninger
  • Ferdigstilt
    Ferdigstilles 2024

Wøyen gård er en delvis vernet, delvis fredet eiendom som består av flere hus plassert rundt et tun. Gården ligger landlig til mellom skoger, enger, jorder og elva, på en høyde like nord for Sandvika i Bærum kommune. Husene brukes i dag av ulike leietagere slik som Husfliden, Speideren, Bærum arbeidssenter tilrettelagte arbeidsplasser, samt et selskap- og serveringslokale. Bølgeblikk Arkitekter ble i 2020 engasjert av kommunen, som eier bygningene, for arkitektfaglig prosjektering samt bistand med søknader.

Målet med prosjektet er generell istandsetting av bygningene som hadde et stort vedlikeholdsetterslep, etter siste store oppussing tidlig på 80-tallet. For eksempel har Bølgeblikk jobbet med fargesetting av interiørene basert på skrapeprøver av lag på lag med maling. Prøvene ble analysert av NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning. Rommene har slik blitt malt i historisk riktige farger, og vi har samtidig lært mer om den varierende bruken av husene gjennom flere hundre år.

Det ble i 2018 satt av midler til renovering av hele Wøyen gård. I 2019 og 2020 ble det utført utvendige arbeider som omlegging av taket, installering av snøfangere, samt drenering og fasadearbeider. Det ble gjort en tilstandsanalyse av byggene før oppstart av de innvendige arbeidene. En del installasjoner ble vurdert til å ha utløpt sin levetid. Alle installasjoner for el-kraft, inkludert tavler og fordelinger, ledninger og støpsler, belysning og oppvarming, har derfor blitt revet og erstattet av tilsvarende installasjoner. Det har også blitt gjort betydelige oppgraderinger av vann- og avløpsanlegget. Ventilasjonsanlegg har blitt renset, byttet ut eller supplert, for å få et best mulig inneklima, men uten å endre for mye på kanalnettet, som fra før var godt integrert i bygningene.

En annen viktig del av prosjektet har vært bygningsmessig oppgradering av brannteknisk tilstand til nyeste forskriftsmessige krav. Dette har vært viktig både for sikkerheten til brukere og besøkende på gården, samt for å sikre selve byggene mot brann. De tre hovedbyggene har fått nye slukkeanlegg i form av fullsprinkling. Anlegget er innpasset på en så skånsom måte som mulig i den gamle bygningsmassen. Veggoverflater og dører med brannkrav har enten blitt byttet eller behandlet for å møte kravene.

Familiene som bodde på Wøyen gård på 17- og 1800-tallet var blant de rikeste i området. I tillegg til store skog- og landbruksareal, hørte det også til gården 16 husmannsplasser, et eget sete ved den nærliggende Tanum kirke, frukt- og urtehage, rettigheter til lakse- og ørretfiske, teglverk, mølle og sag. De eldste bygningsdelene som fremdeles er bevart er fra 1600-tallet, i form av laftekasser i den sørlige delen av hovedhuset, det som i dag går under navnet Vinkelgården. Det er også gjort utgravninger på eiendommen som tyder på at det har vært bosetninger på Wøyen helt fra middelalderen. Navnet Wøyen kommer av verbet å vade, og Wøyen var altså fra gammelt av gården ved vadestedet over elva. Fra tunet hører man fremdeles suset fra elva som renner forbi hundre meter nedenfor.