Porsgrunn DPS BUP

Bølgeblikk vant konkurransen om å utforme Porsgrunn DPS som skulle knyttes til eksisterende bygningsmasse. Hovedutfordringen har vært å utforme et kombinert BUP og DPS anlegg i en bygningsmasse, og hvor man i tilstrekkelig grad tar hensyn til de ulike behov enkeltpasienter og pasientgrupper har. De ulike behandlingstilbud er utformet i to bygg tilknyttet et felles atkomstområde (glassgård) som betjener samtlige funksjonsområder. Poliklinikkene er samlokalisert med teamkontor og møterom i bygningen mot øst mens dagavdeling, aktivitetsenter og døgnavdelinger er plassert i et bygningsvolum mot vest.
marker-icon
Vis kart
 • Tiltakshaver
  Porsgrunn kommune
 • Bruttoareal
  5 500 m²
 • Prosjektkostnad
  Ca 125 MNOK
 • Ferdigstilt
  2007
Bygningsvolumene er modellert etter størrelse og volum fra de eksisterende bygningene og samtidig bryte ned store volum til mindre enheter.

«Arkitekturen i psykiatribygg skal være med på å skape trygghet og sikkerhet samtidig som den skal være lys og skjermet.»

DPSen består av 30 døgnplasser, voksen poliklinikk og poliklinikk for barn og unge BUP. I tillegg kommer administrasjon, ambulant team, dagavdeling, aktivitetssenter, døgnenheten og støttefunksjoner. Anlegget er utformet med to hovedvolumer. Bygningene er utformet på hver side av et nord-syd orientert gjennomgående glasshus med hovedtrapp og heis.

Utomhusplanen anviser ulike oppholdsarealer knyttet til tilliggende funksjonsområder. I alt 3 ulike områder på bakkeplanet mot henholdsvis øst, syd og vest er anvist. I tillegg er det utformet sitteplasser ved atkomsten.